Misyon

Respekte dwa moun nan edikasyon avèk devlopman pwofesyonèl ak bon jan rechèch ki pou transfòme politik ak pratik edikasyon nan peyi Haiti.

A pwopo InnovEd

Inivèsite Quisqueya (uniQ) se yon enstitisyon prive nan edikasyon siperyè ak rechèch ak plis pase 3500 etidyan enskri, ki gen repitasyon ke li se yon n nan meyè inivèsite nan Ayiti. Twa zan de sa, Université Quisqueya fonde InnovEd-uniQ ki sèvi kòm yon enstiti pou inovasyon nan edikasyon pou fasilite devlopman pwofesyonèl pwofesè lekòl, fè rechèch nan pratik pedagojik an Ayiti, ak pouse politik nan nivo gouvènman pou ankouraje plis angajman, ak yon apwòch reflechi pou edikasyon. InnovEd-uniQ se pwomosyon ak amelyorasyon bon jan kalite edikasyon pou vin tounen motè chanjman nasyonal nan sistèm devlopman pwofesyonèl pwofesè yo ak apwòch pedagojik  edikasyon yo.

Baz Kwayans nou
Apwòch ki baze sou dwa Apwòch nou nan edikasyon favorize konpreyansyon ak Aderans ak manda Konvansyon ki  sou Dwa Timoun an (CRC) nan fè pwomosyon dwa timoun yo. Edikatè yo nan yon pozisyon ideyal yo ede timoun yo konprann dwa yo ak pwoteje dwa lòt yo gras ak yon dekouvèt natif natal e patisipatif.

InnovedEdu Uniq

Baz Kwayans nou

Apwòch ki baze sou dwa

Apwòch nou nan edikasyon favorize konpreyansyon ak Aderans ak manda Konvansyon ki  sou Dwa Timoun an (CRC) nan fè pwomosyon dwa timoun yo. Edikatè yo nan yon pozisyon ideyal yo ede timoun yo konprann dwa yo ak pwoteje dwa lòt yo gras ak yon dekouvèt natif natal e patisipatif.

Inisyativ ki enpòtan

Ayiti bezwen pwòp solisyon inovatè pal pou li ka adrese pwoblèm bon jan kalite a, aksè, ak gouvènans nan sektè edikasyon an. Nou kwè ke kontèks, kilti, koutim, ak kominote yo fè pati motè bon jan kreyasyon anviwònman aprantisaj dinamik ki inove.

kreyòl kòm lang Prensipal

InnovEd-unik sèvi ak kreyòl kòm lang prensipal pou tout fòmasyon nan yon efò pou ankouraje nouvo politik gouvènman ayisyen an pou  edike elèv klas prensipal yo nan lang natifnatal yo ki se kreyòl, olye ke franse, lang tradisyonèl yo itilize nan lekòl yo. Nou ankouraje rechèch la ki sipòte timoun yo aprann pi byen nan lang yo pale pi byen an.

Pratik ki baze sou done

Kòm yon enstiti ki baze sou done, nou toujou ap reflechi sou rechèch aksyon pou nou ka evalye ak devlope pratik nou yo. Pran desizyon ki chita sou done pou ede nou analize fòs ak feblès inisyativ nou yo pou nou pran bon jan desizyon nan pi bon pratik.

kreyol_as_primary_language

onore dwa moun nan edikasyon

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search